Rammer for by og land

1.1.C.9


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.9 
Plannavn Centerområde ved Havneparken i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Byrådet kan tillade, at bygninger kan opføres i indtil 6 etager med en facadehøjde på max. 20 m, dog må bebyggelsen langs Havnegade kun opføres i op til 4 etager med en max. facadehøjde på 9,6 m. Mod Toldbodvej må bebyggelsen opføres i op til 4 etager med en facadehøjde på 14 m. Herudover er der i området, inden for lokalplan 1020, mulighed for opførelse af nye bygninger i en højde på op til 36 m over terræn. I området må opføres en enkelt bygning i en højde på 56 m. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00