Rammer for by og land

1.1.C.9


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Havneparken i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
150%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
6.0

Max. bygningshøjde
20.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Byrådet kan tillade, at bygninger kan opføres i indtil 6 etager med en facadehøjde på max. 20 m, dog må bebyggelsen langs Havnegade kun opføres i op til 4 etager med en max. facadehøjde på 9,6 m. Mod Toldbodvej må bebyggelsen opføres i op til 4 etager med en facadehøjde på 14 m. Herudover er der i området, inden for lokalplan 1020, mulighed for opførelse af nye bygninger i en højde på op til 36 m over terræn. I området må opføres en enkelt bygning i en højde på 56 m. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00