Rammer for by og land

1.1.C.8


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.8 
Plannavn Centerområde ved Gormsgade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 80% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Grejs Å fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. I bebyggelsens stueetage må der indrettes boliger med Byrådets særlige tilladelse. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00