Rammer for by og land

1.1.C.8


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Gormsgade i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Grejs Å fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. I bebyggelsens stueetage må der indrettes boliger med Byrådets særlige tilladelse. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Herning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00