Rammer for by og land

1.1.C.7


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Vestre Engvej i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
120%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
5.0

Max. bygningshøjde
20.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen langs Vestre Engvej og Enghavevej skal opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Vestre Engvej må der ikke indrettes boliger i stueetagen. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Hovedvægten i erhvervsanvendelsen skal være forretnings- og kontorvirksomhed, liberale erhverv, klinikker, restauranter og hoteller. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00