Rammer for by og land

1.1.C.7


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.7 
Plannavn Centerområde ved Vestre Engvej i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 120% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen langs Vestre Engvej og Enghavevej skal opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Vestre Engvej må der ikke indrettes boliger i stueetagen. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Hovedvægten i erhvervsanvendelsen skal være forretnings- og kontorvirksomhed, liberale erhverv, klinikker, restauranter og hoteller. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00