Rammer for by og land

1.1.C.6


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.6 
Plannavn Centerområde nord for Sønderåen i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 180% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 16 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 20 m målt fra øverste vandløbskant, og langs Omløbsåen fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed for at bygge tættere på åen, når der kan argumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når der friholdes en passage langs åen. I bebyggelsens stueetage langs Søndergade (gågaden) må der ikke indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for Søndergade må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. Der må etableres et stormagasin på over 2.000 m². Butikken kan etableres med en maksimal størrelse på 8.700 m². 
Bemærkning til zonestatus Byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00