Rammer for by og land

1.1.C.6


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde nord for Sønderåen i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
180%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 20 m målt fra øverste vandløbskant, og langs Omløbsåen fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed for at bygge tættere på åen, når der kan argumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når der friholdes en passage langs åen. I bebyggelsens stueetage langs Søndergade (gågaden) må der ikke indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for Søndergade må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. Der må etableres et stormagasin på over 2.000 m². Butikken kan etableres med en maksimal størrelse på 8.700 m².

Bemærkning til zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00