Rammer for by og land

1.1.C.31


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.31 
Plannavn Centerområde på Flegmade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik 2110 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 140% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 22.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokale forsyning. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2000 m². 
Trafik Alle parkeringspladser må etableres på terræn, når det sker på arealer bag bebyggelsen. Parkeringspladser skal anlægges med grønne elementer i form af træer, buske eller hække, der medvirker til forskønnelse og afskærmning af parkeringsarealet. 
Bemærkning til zonestatus Byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00