Rammer for by og land

1.1.C.31


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde på Flegmade i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
2110

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
22.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokale forsyning.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2000 m².

Trafik
Alle parkeringspladser må etableres på terræn, når det sker på arealer bag bebyggelsen. Parkeringspladser skal anlægges med grønne elementer i form af træer, buske eller hække, der medvirker til forskønnelse og afskærmning af parkeringsarealet.

Bemærkning til zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00