Rammer for by og land

1.1.C.30


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.30 
Plannavn Centerområde ved Dæmningen og Vissingsgade 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik 2110 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 290 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 21.5 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Anvendelsen fastlægges til centerformål, som erhvervsvirksomheder, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hoteller, butikker, restauranter og lignende samt til etageboligbebyggelse og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 meter målt fra øverste vandløbskant. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. I bebyggelsens stueetage langs Dæmningen må der ikke indrettes boliger. Udvalgsvarebutikker må etableres med et maximalt bruttoetageareal på 1000 m². Der må maksimalt etableres 1.800 m² bruttoetageareal til detailhandel. Byrådet kan tillade at bebyggelse opføres i op til 5 etager med fladt tag. Facadehøjden mod Dæmningen må dog maksimum være 19 meter og mod gårdsiden maksimum 17 meter. Den centrale del af bebyggelsen må være op til 21,5 meter. Bebyggelsesprocenten må inden for området ikke overstige 290%. 
Miljø Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Lokalplanen er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00