Rammer for by og land

1.1.C.30


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Dæmningen og Vissingsgade

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
2110

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
290

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
5.0

Max. bygningshøjde
21.5

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Anvendelsen fastlægges til centerformål, som erhvervsvirksomheder, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hoteller, butikker, restauranter og lignende samt til etageboligbebyggelse og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 meter målt fra øverste vandløbskant. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. I bebyggelsens stueetage langs Dæmningen må der ikke indrettes boliger. Udvalgsvarebutikker må etableres med et maximalt bruttoetageareal på 1000 m². Der må maksimalt etableres 1.800 m² bruttoetageareal til detailhandel. Byrådet kan tillade at bebyggelse opføres i op til 5 etager med fladt tag. Facadehøjden mod Dæmningen må dog maksimum være 19 meter og mod gårdsiden maksimum 17 meter. Den centrale del af bebyggelsen må være op til 21,5 meter. Bebyggelsesprocenten må inden for området ikke overstige 290%.

Miljø
Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Bemærkning til zonestatus
Lokalplanen er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00