Rammer for by og land

1.1.C.27


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Toldbodvej i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
300%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og offentlige formål. Der må ikke indrettes dagligvarebutikker.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 70 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området. Udvalgsbutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia.

Trafik
Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering)

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00