Rammer for by og land

1.1.C.27


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.27 
Plannavn Centerområde ved Toldbodvej i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 300% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og offentlige formål. Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 70 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området. Udvalgsbutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia. 
Trafik Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering) 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00