Rammer for by og land

1.1.C.25


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Ibæk Strandvej i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
12.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og detailhandel med hovedvægten på administration, service og forretningsvirksomhed. Desuden kan der placeres engroshandel, fremstillings-, lager og værkstedsvirksomhed, offentlige formål og boligformål (kun i den østlige del) hvis det miljømæssigt kan indpasses i området. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Bebyggelsens omfang
I området kan placeres større udvalgsvarebutikker med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i forhold til tilgrænsende boligområde og rekreativt område.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på min. 10 m målt fra øverste vandløbskant. Inden for dette område skal der være grønt område og sti og der må ikke opføres bebyggelse, indrettes oplag eller foretages terrænreguleringer.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00