Rammer for by og land

1.1.C.25


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.25 
Plannavn Centerområde ved Ibæk Strandvej i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og detailhandel med hovedvægten på administration, service og forretningsvirksomhed. Desuden kan der placeres engroshandel, fremstillings-, lager og værkstedsvirksomhed, offentlige formål og boligformål (kun i den østlige del) hvis det miljømæssigt kan indpasses i området. Der må ikke etableres dagligvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang I området kan placeres større udvalgsvarebutikker med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i forhold til tilgrænsende boligområde og rekreativt område. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på min. 10 m målt fra øverste vandløbskant. Inden for dette område skal der være grønt område og sti og der må ikke opføres bebyggelse, indrettes oplag eller foretages terrænreguleringer. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00