Rammer for by og land

1.1.C.24


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.24 
Plannavn Centerområde ved Nørregade og Vestergade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 160% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, herunder parkeringshus. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Byrådet kan tillade at bebyggelse opføres i op til 5 etager, med en facadehøjde på max. 15 m. Som hjørnemarkering, tårn eller lignende kan Byrådet tillade, at bebyggelsen opføres i 5 etager med en bygningshøjde på højst 18,5 m. I bebyggelsens stueetage langs Nørregade, Flegborg, Tønnesgade, Nørretorv og Vestergade må der ikke indrettes boliger, engroshandel og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for Nørregade, Flegborg, Tønnesgade, Nørretorv og Vestergade må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2. P-huse dog klasse 3. En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Trafik Der må opføres to p-dæk ovenpå den eksisterende tagparkering på Føtexbygningen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00