Rammer for by og land

1.1.C.23


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde syd for Sønderå i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
225%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 65a, 66 og 67, Vejle Bygrunde, må ikke overstige 400%. For de resterende arealer må bebyggelsesprocenten under ét ikke overstige 225%. Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Der åbnes mulighed for at bygge tæt på åen, når der kan argumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når der sikres en offentlig stiadgang til området. Den samlede ramme til butiksformål er på 33.000 m². herunder en dagligvarebutik på max. 4.000 m². Denne ramme er udnyttet. Iøvrigt gælder at dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00