Rammer for by og land

1.1.C.23


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.23 
Plannavn Centerområde syd for Sønderå i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 225% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 16 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 65a, 66 og 67, Vejle Bygrunde, må ikke overstige 400%. For de resterende arealer må bebyggelsesprocenten under ét ikke overstige 225%. Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Der åbnes mulighed for at bygge tæt på åen, når der kan argumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når der sikres en offentlig stiadgang til området. Den samlede ramme til butiksformål er på 33.000 m². herunder en dagligvarebutik på max. 4.000 m². Denne ramme er udnyttet. Iøvrigt gælder at dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00