Rammer for by og land

1.1.C.22


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Dæmningen og Søndergade i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
28%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
5 etager

Max. bygningshøjde
14 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 6 m målt fra øverste vandløbskant. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. etageareal på 2.000 m². Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Trafik
For kulturelle institutioner som biografer, teatre, koncertsale, museer og lign. fastsættes parkeringskravet i hvert enkelt tilfælde i forhold til antallet af ansatte samt nærhed til offentlige parkeringspladser og kollektiv trafik. For øvrige anvendelser skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00