Rammer for by og land

1.1.C.22


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.22 
Plannavn Centerområde ved Dæmningen og Søndergade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 28% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5 etager 
Max. bygningshøjde 14 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 6 m målt fra øverste vandløbskant. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. etageareal på 2.000 m². Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Trafik For kulturelle institutioner som biografer, teatre, koncertsale, museer og lign. fastsættes parkeringskravet i hvert enkelt tilfælde i forhold til antallet af ansatte samt nærhed til offentlige parkeringspladser og kollektiv trafik. For øvrige anvendelser skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00