Rammer for by og land

1.1.C.20


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Borgvold i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
160%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
6.0

Max. bygningshøjde
23.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Langs Mølleå fastlægges en byggelinie på 5 m fra vandløbskant. Bebyggelse må opføres i op til 6 etager, med en facadehøjde på max. 21 m, og en bygningshøjde på max. 23 m. Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 160%. Herudover kan der opføres et parkeringshus op til en samlet bebyggelsesprocent på 220%. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². I området må der ikke indrettes dagligvarehandel. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00