Rammer for by og land

1.1.C.20


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.20 
Plannavn Centerområde ved Borgvold i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 160% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6.0 
Max. bygningshøjde 23.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Langs Mølleå fastlægges en byggelinie på 5 m fra vandløbskant. Bebyggelse må opføres i op til 6 etager, med en facadehøjde på max. 21 m, og en bygningshøjde på max. 23 m. Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 160%. Herudover kan der opføres et parkeringshus op til en samlet bebyggelsesprocent på 220%. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². I området må der ikke indrettes dagligvarehandel. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00