Rammer for by og land

1.1.C.18


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.18 
Plannavn Centerområde ved Sjællandsgade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed for at bygge tættere på åen, når der kan agumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed og når der friholdes en passage. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø En del af området ligger inden for støj og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia. 
Trafik Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering). 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00