Rammer for by og land

1.1.C.18


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Sjællandsgade i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed for at bygge tættere på åen, når der kan agumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed og når der friholdes en passage. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
En del af området ligger inden for støj og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia.

Trafik
Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering).

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00