Rammer for by og land

1.1.C.17


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.17 
Plannavn Centerområde ved Gammelhavn i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, boliger liberalt erhverv, hotel, offentlig og privat service og institutioner, underholdning, park og parkering mm. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal indpasses i byens struktur og skabe et smukt facadeforløb langs Fredericiavej, Gammelhavn og Sønderbrogade. Bygningshøjden må ikke overstige 35 m. Stueetagen mod Sønderbrogade, må kun anvendes til butikker, caféer og restauranter. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må etableres tre stormagasiner/større specialbutikker på over 2.000 m². Butikkerne kan etableres med en maksimal størrelse på 10.000 m², 5.000 m² og 5.000 m². 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Fredericia. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00