Rammer for by og land

1.1.C.17


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Gammelhavn i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, boliger liberalt erhverv, hotel, offentlig og privat service og institutioner, underholdning, park og parkering mm.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal indpasses i byens struktur og skabe et smukt facadeforløb langs Fredericiavej, Gammelhavn og Sønderbrogade. Bygningshøjden må ikke overstige 35 m. Stueetagen mod Sønderbrogade, må kun anvendes til butikker, caféer og restauranter. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må etableres tre stormagasiner/større specialbutikker på over 2.000 m². Butikkerne kan etableres med en maksimal størrelse på 10.000 m², 5.000 m² og 5.000 m².

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Fredericia.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00