Rammer for by og land

1.1.C.16


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.16 
Plannavn Centerområde ved Damhaven i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan, der sikrer et pænt facadeforløb langs Damhaven med store fritstående bygninger i vejskel. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00