Rammer for by og land

1.1.C.16


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Damhaven i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
150%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan, der sikrer et pænt facadeforløb langs Damhaven med store fritstående bygninger i vejskel. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00