Rammer for by og land

1.1.C.14


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Skolegade i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
6.0

Max. bygningshøjde
20.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal generelt opføres i vejskel og efter en samlet plan, der sikrer sammenhæng i området. Langs Omløbsåen fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant, dog undtaget overbygning ved museum. Bygningshøjden må ikke overstige 20 m over terræn, dog må der i lokalplanlægningen gives mulighed for på særligt afgrænsede arealer at etablere bygninger i op til 38 m over terræn. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed må ikke uden Byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Opholdsarealer
Opholdsarealerne kan placeres i parkområdet. Parken må ikke bebygges.

Trafik
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00