Rammer for by og land

1.1.C.14


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.14 
Plannavn Centerområde ved Skolegade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal generelt opføres i vejskel og efter en samlet plan, der sikrer sammenhæng i området. Langs Omløbsåen fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant, dog undtaget overbygning ved museum. Bygningshøjden må ikke overstige 20 m over terræn, dog må der i lokalplanlægningen gives mulighed for på særligt afgrænsede arealer at etablere bygninger i op til 38 m over terræn. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed må ikke uden Byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Opholdsarealer Opholdsarealerne kan placeres i parkområdet. Parken må ikke bebygges. 
Trafik Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00