Rammer for by og land

1.1.C.12


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.12 
Plannavn Centerområde ved Boulevarden i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokalforsyning. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarbutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00