Rammer for by og land

1.1.C.12


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Boulevarden i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
5.0

Max. bygningshøjde
20.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokalforsyning.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarbutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00