Rammer for by og land

1.1.C.10


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.10 
Plannavn Centerområde ved Kirketorvet, Dæmningen og Fiskergade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 220% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 15,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Byrådet kan tillade, at bebyggelsen opføres i op til 5 etager med en facadehøjde på max. 15,5 m. Som hjørnemarkering, tårn eller lignende kan byrådet tillade, at bebyggelsen opføres i 5 etager med en bygningshøjde på højest 18,5 m. Der kan indenfor et særligt afgrænset område langs Fiskergade og i gårdarealerne mellem Kirketorvet og Fiskergade gives mulighed for bebyggelse i op til 26 meters højde. I bebyggelsens stueetage langs Søndergade (gågaden) må der ikke indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for gågaden må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00