Rammer for by og land

1.1.C.1


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.1 
Plannavn Centerområde ved Vestergade i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Mølleå fastlægges en byggelinie på min. 5 m målt fra øverste vandløbskant. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende. Disse må dog ikke indrettes i stueetagen i Nørregade (gågaden). Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningerne Vejle - Skanderborg og Vejle - Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00