Rammer for by og land

1.1.B.6


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Enggade i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel.Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsen må kun opføres på grundlag af en samlet plan.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00