Rammer for by og land

1.1.B.5


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.5 
Plannavn Boligområde ved Nørrebrogade i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et lokalområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 110%. For karréen ved Herslebsgade må bebyggelsesprocenten dog ikke overstige 150%. Bebyg¬gelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel, dog skal de gader hvor der findes byvillaer, bevare bebyggelsesstrukturen. I bebyggelsen langs Nørrebrogade, fra jernbanen til Skovgade, må der indrettes butikker i stueetagen, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Inden for rammeområdet må der opføres bebyggelse i 5 etager med en bygningshøjde på max. 20 meter, dog skal ny bebyggelse som udgangspunkt tilpasses de omkringliggende bygningers højde. 
Miljø En del af området ligger indenfor støj- og vibrationsgrænser fra jernbanestrækningerne Vejle - Skanderborg og Vejle - Herning 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00