Rammer for by og land

1.1.B.3


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.3 
Plannavn Boligområde ved Vedelsgade i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. I bebyggelsen langs Vedelsgade, Tønnesgade og Vesterbrogade må i stueetagen indrettes butikker samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Her må kun med Byrådets særlige tilladelse etableres pengeinstitutter, forsikringskontorer, klinikker m.v. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af. I området ved det gamle spinderi skal der være mulighed for at skabe et kultur- og kunstcenter med udstillinger, musik, foreningslokaler, atelier m.m. samt et erhvervsmiljø med IT-virksomheder, designere o.lign. 
Miljø Langs omløbsåen fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00