Rammer for by og land

11.B.1


Bestemmelser

Plannummer 11.B.1 
Plannavn Boligområde ved Vejlevej i Givskud 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. Ved bolig, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom, og bygningen må ikke opføres i mere end 2 etager. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70, og bygningen må opføres i op til 3 etager. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Ved ændringer i bebyggelse skal der tages særlige hensyn til det kulturhistoriske miljø. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00