Rammer for by og land

11.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vejlevej i Givskud

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav. Ved bolig, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom, og bygningen må ikke opføres i mere end 2 etager. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70, og bygningen må opføres i op til 3 etager.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Ved ændringer i bebyggelse skal der tages særlige hensyn til det kulturhistoriske miljø.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00