Rammer for by og land

1.1.B.18


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Spinderigade i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
150%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være liberale erhverv, værksteder og showrooms, restauranter, museum og andre kulturelle funktioner, udstillingslokaler, uddannelse samt boliger og mindre butikker der kan understøtte områdets kulturelle profil. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker i området at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Der skal udarbejdes en samlet lokalplan for området. Offentligheden skal sikres adgang til hele området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00