Rammer for by og land

1.1.B.18


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.18 
Plannavn Boligområde ved Spinderigade i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være liberale erhverv, værksteder og showrooms, restauranter, museum og andre kulturelle funktioner, udstillingslokaler, uddannelse samt boliger og mindre butikker der kan understøtte områdets kulturelle profil. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker i området at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Der skal udarbejdes en samlet lokalplan for området. Offentligheden skal sikres adgang til hele området. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00