Rammer for by og land

1.1.B.17


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vardevej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
12.0

Max. bygningshøjde
40.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen ud mod Vardevej skal fremstå som en sluttet bebyggelse i vejskel.

Opholdsarealer
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 30% af etagearealet. Opholdsarealer kan indrettes som tagetager, overdækkede gårdarealer, terrasser og altaner.

Miljø
Området er kortlagt med jordforurening på vidensniveau 1. Eventuel jordforurening skal ved nybyggeri oprenses eller sikres efter jordforureningenslovens bestemmelser. Området er beliggende i den fælles planlægningszone for støj, hvilket indebærer, at der skal redegøres for de støjmæssige forhold i forbindelse med udlægning af området til boligformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00