Rammer for by og land

1.1.B.17


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.17 
Plannavn Boligområde ved Vardevej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 12.0 
Max. bygningshøjde 40.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen ud mod Vardevej skal fremstå som en sluttet bebyggelse i vejskel. 
Opholdsarealer Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 30% af etagearealet. Opholdsarealer kan indrettes som tagetager, overdækkede gårdarealer, terrasser og altaner. 
Miljø Området er kortlagt med jordforurening på vidensniveau 1. Eventuel jordforurening skal ved nybyggeri oprenses eller sikres efter jordforureningenslovens bestemmelser. Området er beliggende i den fælles planlægningszone for støj, hvilket indebærer, at der skal redegøres for de støjmæssige forhold i forbindelse med udlægning af området til boligformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00