Rammer for by og land

1.1.B.16


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.16 
Plannavn Boligområde ved Rødkildevej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. antal etager 10.0 
Max. bygningshøjde 35.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse. Området kan endvidere anvendes til kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, og servicefunktioner der kan indpasses i boligområdet. Disse funktioner må kun placeres i stueetage og skal have tilknytning til stedet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må ikke overstige 14.000 m² + p-kælder. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Trafik Parkering og opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området kan indgå i en fælles løsning af byafgrænsningen og den fremtidige anvendelse af området ved Skyttehusbugten. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00