Rammer for by og land

1.1.B.16


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Rødkildevej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. antal etager
10.0

Max. bygningshøjde
35.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse. Området kan endvidere anvendes til kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, og servicefunktioner der kan indpasses i boligområdet. Disse funktioner må kun placeres i stueetage og skal have tilknytning til stedet.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må ikke overstige 14.000 m² + p-kælder. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Trafik
Parkering og opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Området kan indgå i en fælles løsning af byafgrænsningen og den fremtidige anvendelse af området ved Skyttehusbugten.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00