Rammer for by og land

1.1.B.12


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.12 
Plannavn Boligområde ved Vestre Engvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 13.0 
Max. bygningshøjde 40.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, samt mindre liberale erhverv og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde. 
Bebyggelsens omfang Bygningerne kan opføres som fritliggende punkthuse. 
Opholdsarealer Friarealer skal udformes som et åbent englandskab med blomster og enkelte grupper af lave træer. 
Miljø Området er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. 
Trafik Langs Sønderå skal der være en offentlig stiforbindelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00