Rammer for by og land

1.1.B.12


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vestre Engvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
13.0

Max. bygningshøjde
40.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, samt mindre liberale erhverv og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

Bebyggelsens omfang
Bygningerne kan opføres som fritliggende punkthuse.

Opholdsarealer
Friarealer skal udformes som et åbent englandskab med blomster og enkelte grupper af lave træer.

Miljø
Området er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.

Trafik
Langs Sønderå skal der være en offentlig stiforbindelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00