Rammer for by og land

1.1.B.11


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.11 
Plannavn Boligområde ved Rødkildevej og Østerbrogade i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 80% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. 
Bebyggelsens omfang Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil betjene et større område end det lokalområde, de er en del af. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00