Rammer for by og land

10.B.2


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Buen i Gadbjerg

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsesprocenten for boliger må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Ved ændringer i bebyggelse skal der tages særlige hensyn til det kulturhistoriske miljø.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00