Rammer for by og land

10.B.2


Bestemmelser

Plannummer 10.B.2 
Plannavn Boligområde ved Buen i Gadbjerg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsesprocenten for boliger må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Ved ændringer i bebyggelse skal der tages særlige hensyn til det kulturhistoriske miljø. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00