Rammer for by og land

1.1.O.25


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.25 
Plannavn Offentligt område ved Skyttehusbugten i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter som klubhuse og lignende, vinteropmagasinering til både, rekreative områder, bygninger til vandsport og lignende. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. 
Lokalplaner Gældende lokalplaner nr. 1083. 
Særlige bestemmelser Lokalplanlægningen skal sikre, at rammeområdet indrettes således ved placering af bebyggelser og afværgeforanstaltninger, at der ikke opstår miljøproblemer ved havnevirksomhedernes lovlige drift. Rammeområdet kan kun udnyttes på en måde, som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, støv og lugt kan overholdes. 

Status

Forslag


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00