Rammer for by og land

1.1.O.25


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Skyttehusbugten i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter som klubhuse og lignende, vinteropmagasinering til både, rekreative områder, bygninger til vandsport og lignende.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone.

Lokalplaner
Gældende lokalplaner nr. 1083.

Særlige bestemmelser
Lokalplanlægningen skal sikre, at rammeområdet indrettes således ved placering af bebyggelser og afværgeforanstaltninger, at der ikke opstår miljøproblemer ved havnevirksomhedernes lovlige drift. Rammeområdet kan kun udnyttes på en måde, som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, støv og lugt kan overholdes.

Status

Forslag


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00